Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma!

Enligt Eriksviks båtklubbs (EBK) stadgar, kallas härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Tid: ONSDAG den 13 mars, 2024 kl. 19.00
Plats: Lekplatsen hörnet Gösta Ekmans väg/Eriksviksvägen

Kallelsen aviseras via e-post, på hemsidan, samt på anslagstavlan vid varvet.

Dagordning

 1. Val av ordförande till mötet
 2. Val av mötessekreterare, två rösträknare tillika justeringsmän
 3. Fråga om kallelse aviserats i behörig tid och form
 4. Godkännande av föreslagen dagordning
 5. Föredragande av protokoll från föreningsstämma 2023 (Sekreterare)
 6. Verksamhetsberättelse för år 2023 (ordförande)
 7. Kassaberättelse för år 2023 (ordförande)
 8. Revisionsberättelse för år 2023 (revisor)
 9. Beslut om ansvarsfrihet avseende 2023 års förvaltning.
 10. Beslut om årsavgifter och andra avgifter.
 11. Beslut om kostnadsersättning till styrelsen och revisor.
 12. Beslut om budget för 2024
 13. Val av styrelse för verksamhetsåret 2024 (Valberedningen)
 14. Val av styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant (Valberedningen)
 15. Val av valberedning
 16. Inkomna motioner och övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Skriftliga motioner mottages i skälig tid innan årsmötet till ebkstyrelse@eriksvik.se

Varmt välkomna
Styrelsen EBK