Stadgar Eriksviks båtklubb EBK

§1   Klubbens ändamål

Eriksviks båtklubbs (forts. klubbens) ändamål är att sammansluta alla båtägare inom Eriksviks tomtområde, för att tillvarataga och bevaka deras gemensamma intressen. Föreningens säte skall vara Saltsjö-Boo.

§2    Medlemskap

 1. Medlemskap erhålles först efter att stadgade avgifter erlagts, samt till klubben förmedlats korrekt information såsom namn, adress i Eriksvik, fastighetsbeteckning, telefonnummer samt e-postadress.
 2. Medlemmen är skyldig att meddela klubben förändringar i väsentliga uppgifter, såsom adress, e-postadress samt telefonnummer.

§3   Medlems rättigheter

 1. Medlem äger rätt att ansöka om en (1) båtplats per fastighet.
 2. Medlem äger rätt att utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.

§4   Medlems skyldigheter

 1. Medlem har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
 2. Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
 3. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet, skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
 4. Medlem skall erlägga båtplatsavgift samt aktuell avgift till ETF inom faktureringstid. Efter förfallen påminnelse anses medlemmen ha tackat nej till tilldelad båtplats och platsen återgår till klubbens förfogande.
 5. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.
 6. Medlem är skyldig att fendra av båt mot grannbåt samt säkerställa att egen båt är förtöjd på ett säkert sätt.
 7. Medlem är skyldig att meddela båtbyte till klubben.
 8. Medlems båt skall vara borta från slipområdet senast den 1 juni varje år.
 9. Medlemmars utrustning såsom ställningar, vaggor, trailers, övertäckningsmaterial får endast förvaras på anvisat område, efter 1 juni.
 10. Medlem skall utföra, av styrelsen, anmodad arbetsplikt.

§5   Utträde

 1. Utträde sker genom skriftlig anmälan till klubben. Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.
 2. Efter utträde skall tilldelad nyckel återlämnas till klubben.

§6   Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben. Styrelsen skall då skriftligen redogöra för motiveringen samt kalla berörd medlem.

§7   Verksamhetsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

§8   Avgifter

 1. Samtliga avgifter fastställs av ordinarie föreningsstämma.
 2. Extra utdebitering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§9   Ordinarie föreningsstämma

 1. Klubben skall avhålla ordinarie föreningsstämma senast den 31 mars.
 2. Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda senast 2 veckor före mötet. Kallelsen sker per e-post och anslås på ebk.se samt anslås vid sliphuset.
 3. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen anser det påkallat; på skriftlig begäran av revisor; om minst 1/4 av klubbens medlemmar därom skriftligt begär.
 4. Till ovan nämnda föreningsmöten, skall för att beslut därå skall äga giltighet medlemmarna skriftligen kallas senast 2 veckor innan föreningsmötets hållande.
 5. Alla frågor avgöres genom öppen omröstning därest möte ej annorlunda beslutar. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
 6. Enkel majoritet är gällande utom vid ändring eller tillägg till klubbens stadgar, då det fordras 2/3 majoritet av föreningsmötets närvarande medlemmar.
 7. Förslag till ändring eller tillägg av klubbens stadgar skall behandlas på två på varandra följande föreningsmöte, vara minst ett skall vara ordinarie. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 8. Varje medlem som betalat innevarande avgifter har rösträtt på möte, en röst per medlem. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
 9. Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 30 dagar före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Frågor av mindre vikt kunna framföras vid sammanträdets början och kunna upptagas på dagordningen, om mötet så beslutar. Beslut får ej av sammanträdet fattas å andra frågor än de, som äro upptagna på den vid sammanträdets början godkända dagordningen.
 10. Om styrelsen så finner påkallat kan klubben kalla till höstmöte. För detta möte gäller samma regler som för ordinarie föreningsstämma.

§10   Dagordning föreningsstämma

Vid föreningsstämman skall bl a följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Propositioner och motioner
 10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 11. Val av styrelse
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga val

§11   Styrelse och förvaltning

 1. Styrelsen väljs på föreningsstämman och skall bestå av ordförande, 4 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.
 2. Styrelsen konstituerar sig själv och skall fördela ansvar och arbetsuppgifter på följande roller bland ordinarie ledamöter: vice ordförande, kassör, sekreterare samt materialförvaltare.
 3. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 3 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ordinarie ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
 4. Det åligger styrelsen såsom klubbens verkställande myndighet:
  • att förvalta och sköta klubbens ekonomi och övriga angelägenheter,
  • att administrera medlemmar; in-, utträde sam hantering av avgifter.
  • att hantera tilldelning av brygg- och vinterplatser. Styrelsen kan tilldela en (1) brygg- och vinterplats per fastighet.
  • att hantera medlemskö
  • att utse bryggchefer,
  • att behandla alla frågor, som hänskjutas till dess avgörande,
  • att tillse att klubbens stadgar efterlevas, bevaka klubbens intressen och föra dess talan,
  • att till klubbens årsmöte avgiva fullständig berättelse över klubbens verksamhet under det gångna kalenderåret
 5. Ordföranden åligger:
  • att utöva ledningen inom klubbens verksamhet,
  • att leda förhandlingarna och kontrollera att övriga styrelseledamöter fullgör sina uppdrag.
 6. Sekreteraren åligger:
  • att föra noggranna protokoll såväl vid klubbens som styrelsens sammanträden,
  • att för övrigt sköta klubbens korrespondens,
  • att föra matrikel över klubbens medlemmar och båtbestånd
 7. Kassören åligger.
  • att inkassera och förvalta all till klubben hörande avgifter och övriga inkomster.
  • att för klubbens räkenskaper, vilka skall attesteras av ordföranden och hålla vederbörande handlingar tillgängliga för revisor,
  • att ha klubbens räkenskaper avslutade för revision senast den 31 januari.
 8. Materialförvaltaren är ansvarig klubbens materiella tillgångar.
 9. Klubbens likvida medel skall vara insatta i bank. Avgående styrelse skall omgående anmäla ändringar av behörigheter till klubbens bank.

§12   Revisorer

Klubben skall revideras av en revisor som väljs på årsmöte för en tid av två år. En revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§13   Valberedning

Valberedningen består av 3 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande. Valberedning väljs vid årsmöte. Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till
 • övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 • Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

§14   Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten, varav ett är ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma, med minst en månads mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats, skall klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar överlåtas till ETF.
Tillgångarna skall därvid användas till underhåll av befintliga, av klubben förut ägda, bryggor.

§15   Stadgars giltighet

Ovan stadgar återspeglar klubbens beslutade vilja och gäller från 2021-03-24