Miljöpolicy samt plan för avfallshantering för Eriksviks Båtklubb

EBK som förening och dess medlemmar ska;

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av verksamheten genom att agera på ett miljöriktigt sätt i båtutnyttjandet, framför allt genom att följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram.
 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter vilka godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att EBK:s ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
 • Verka för en god avfallssortering i den utsträckning som den är miljömässigt motiverad.
 • EBK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

Ansvarsfördelning

 • Som medlem i EBK förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt avfallshanteringsplan. Medlemmar som besöker Härsö, förbinder sig även att följa NFBK’s motsvarande policy och plan.
 • Styrelsen ombesörjer att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar samt eventuella leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda.
 • Styrelsen reviderar fortlöpande arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya krav som uppkommer enligt lag och föreskrifter.
 • Styrelsen utser årligen en miljösamordnare som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att driva miljöarbetet enligt ovanstående punkter.

Avgränsning

 • EBK:s miljöpolicy samt avfallshanteringsplan syftar till att särskilt värna om miljön inom de mark- och vattenområden som klubben disponerar. I praktisk mening omfattas även det angränsande strandområdet, då det är en och samma fastighetsägare.

Medlemmarna i EBK förbinder sig att

Bottenfärg

 • Överväga båtbottentvätt framför användande av båtbottenfärger. För närvarande finns anläggningar för båtbottentvätt vid Saltsjöbadens Sjömack och hos Båtkompaniet i Skurusundet.
 • Endast använda, av myndigheter godkända, båtbottenfärger och andra kemikalier. Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, http://www.kemi.se/.Biocidmålade båtar ska endast tvättas vid en anläggning som samlar upp och renar tvättvattnet. Detta för att minska utsläpp av både biocider och mikroplaster.
 • Tvättning av båt på slipområdet tillåts enbart om båtbotten inte är målad med biocidfärg.
 • Skrapas båtbotten, skall den bortskrapade färgen samlas upp och tas om hand av resp. medlem och hanteras som ”farligt avfall”.
 • Slipas båtbotten, skall slipmaskinen vara försedd med utsug och ansluten till en godkänd dammsugare med effektivt filter.

Farligt avfall

 • Oljor, färgburkar, färgrester, trasor med lösningsmedel, bränsle, glykollösningar m.m. skall bortforslas och tas om hand av respektive medlem. Nacka kommun har återvinningscentraler utmed Boovägen, Älta och Östervik (Saltsjöbaden).
 • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder, för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill. Glykolblandat vatten som används vid motorkonservering räknas som farligt avfall.

Toalettavfall

 • Boo Båtklubb har ingen mottagning (deponi) av toalettavfall. Toalettavfall tas om hand av varje enskild medlem enligt gällande lag. Tömningsstationer finns bland annat vid Fisksätra, Kilsvikens båtklubb samt vid Saltsjöbaden.
 • Läs mer om toalettavfall från fritidsbåtar på Nacka Kommuns hemsida.

Båttillbehör

 • För att minska utsläpp av mikroplaster förordar EBK användande av material som naturen självt kan bryta ner, exempelvis linor av hampa eller bomull.
 • Används linor av polypropylen, vilka bryts ned av solljus, skall dem bytas ut när de visar tecken på förslitning. Gamla linor lämnas på återvinningscentral.
 • Tunna, billiga presenningar kan bidra till spridandet av mikroplaster om de rivs upp. EBK förespråkar i stället på miljöanpassade presenningar utan exempelvis ftalater.

Sanering av TBT

Under säsongen 2023 inleds ett arbete med att sanera från bottenfärger, innehållande TBT, Tributyltenn. Syftet är att uppfylla Miljöbalkens krav på båtägare och båtklubbar att planera, kontrollera och vidta åtgärder för att motverka eller förebygga negativ påverkan på människors hälsa och miljön.

I praktisk mening innebär det att båtar med bottenfärg innehållande TBT, inte kommer tilldelas båtplats, efter ett specifikt datum, vilket kommer att bestämmas vid 2023 års stämma. För mer information om hur det kommer att gå till, innan EBK själva utkommer med riktlinjer, kan man läsa på Transportstyrelsens hemsida.

Vid händelse av olycka med utsläpp av farliga kemikalier

I händelse av utsläpp av exempelvis bensin, diesel eller andra miljöpåverkande vätskor, i vattnet, skall länsar läggas runt drabbad båt, eller område. I händelse av utsläpp på land skall saneringsmaterial anbringas det drabbade området. För ändamålet har EBK införskaffat en saneringsbox, uppställd vid servicebryggan, med länsar och absorbenter. På samtliga grindar samt på sliphuset finns instruktion för hur materialet skall användas.

Länkar till mer information

Nacka Kommun – tips om miljövänligt båtliv
Transportstyrelsen – Fritidsbåtar
Transportstyrelsen – Ren båtbotten
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Håll Sverige Rent
Naturskyddsföreningen
Havet.nu – Samlingsportal för havsforskning
GreenBlue – Sidor på engelska om båtlivets miljöfrågor