Ordning och reda i Eriksviks båtklubb

Allmänt

 • Ordningsreglerna är styrelsens dokument, tillsammans med stadgarna, för att styra klubbens verksamhet och förvaltning.
 • Stadgar och ordningsregler kan läsas på klubbens hemsida, samt anslagstavla vid sliphuset.
 • Medlem är skyldig att följa stadgar, ordningsregler, miljöplan, samt anvisningar från styrelse, hamn- och varvsansvariga.

Tilldelning av båt- och vinterplats

 • För att erhålla brygg- eller uppläggningsplats krävs att medlem kan uppvisa aktuellt försäkringsbevis, med denne som försäkringstagare.
 • Ansökan om brygg- eller vinterplats ställs till styrelsen, enligt gällande rutin, vilka har att fördela dessa, efter tillgänglighet.
 • Tilldelad plats gäller endast, för till styrelsen, anmäld båt. Ny båt skall alltid anmälas till styrelsen, enligt gällande rutin, innan ny båt förtöjs.
 • Om man inte avser utnyttja en plats man fått tilldelad till sig, ska styrelsen snarast meddelas, för omfördelning i båtplatskö.
 • Styrelsen äger rätt att omfördela båtplatser vid såväl brygga som slipområde.
 • Inom båtklubbens ansvarsområde får förtöjning och uppställning av båtar endast göras vid, av styrelsen, anvisad plats, efter godkännande och inom gällande tidsperioder.

Avgifter och platsfördelning

 • Med båtens längd och bredd som beräkningsgrund, beslutas avgiften för brygg- och uppställningsplats. Avgiften skall vara betald, senast vid fakturans förfallodatum. Efter passerat datum återgår platsen till styrelsens förfogande, för fördelning till näst på tur.
 • I händelse av upprepade påminnelser, äger styrelsen rätt att inte tilldela plats till aktuell medlem.
 • I syfte att säkra föreningens ekonomi, äger styrelsen rätt att upplåta plats till icke-medlem.
 • Avgifter för icke-medlem erläggs senast 14 dagar efter erhållen plats och faktura.

Bryggor

 • Medlem äger rätt att förtöja sin båt efter att klubbens avgifter är betalda, samt innehav av gällande försäkring.
 • Båten skall vara säkerhetsbesiktigad enligt SBU’s föreskrifter. Medlem skall kunna, på anmodan, uppvisa utfört besiktningsprotokoll.
 • Förtöjning sker vid en eller två y-bommar. Vid förtöjning mot en (1) y-bom skall spring användas. Båten skall vara avfendrad mot minst den fria sidan.
 • Efter upptagning skall icke-fast monterat förtöjningsmateriel bortforslas.
 • Båten skall hållas ren, städad samt länsad.
 • Stöldbegärligt gods bör ej förvaras synligt vid, på eller i båten. Under vinterperioden bör exempelvis underhus eller propellrar avlägsnas om det är möjligt. Syftet är att inte exponera stöldbegärligt gods då området skall vara en säker hamn.
 • Elsystemet på bryggor/varv är dimensionerat för laddning av batterier och andra mindre strömförbrukare. Elektrisk kupévärmare eller motsvarande uppvärmningsanordning får ej anslutas. I övrigt gäller Elsäkerhetsverkets bestämmelser om apparatanslutningsdon för fritidsbåt:
  • Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk.
  • Anslutningskabel typ HO7RN-F (extra mångtrådig naturgummikabel) eller likvärdig, maximal längd 25 meter. Kabeln skall vara utan skarv och förgrening.
  • Övergångssladdar (adapter) från elstolpen till annan jordad stickpropp i standardutförande är vid behov tillåtet med en sladdlängd om max 0,5 meter.

Slipområdet

 • Medlem äger rätt att ställa upp sin båt för vinterförvaring, efter att klubbens avgifter är betalda, samt innehav av gällande försäkring.
 • Båt och trailer skall vara försedd med ägandeinformation
 • Uppställning sker på anvisad plats och skall tidsmässigt ske i samråd med ansvarig i styrelsen.
 • De förberedelser för uppställning, som varje medlem, i god tid, skall utföra, finns anslagna vid sliphuset.
 • Båt skall från 15 november vara försedd med fullgod täckning.
 • Medlems båt skall vara borta från slipområdet senast den 1 juni. Efter beslut kan styrelsen medge dispens, exempelvis i väntan på närliggande reparation. Båtägare, vars båt eller trailer kvarligger på slipområdet, efter sista upptagningsdagen utan giltig dispens, debiteras dygnsavgift, motsvarande 2x parkeringen på Boo Strandväg.
 • Medlemmars utrustning såsom ställningar, vaggor, övertäckningsmaterial får efter 1 juni, endast förvaras på anvisat område.
 • Ickemedlemmar får nyttja klubbens ramp för sjösättning och upptag. Det sker mot en avgift om 300 SEK som betalas till EBK:s Plusgiro 70 05 31-7 eller Swish 1235 788 062. Ange ”ramp” och namn på den som använt rampen.

Servicebrygga

 • Klubbens servicebrygga får användas av medlemmar, för lastning/lossning, service och reparation. Tiden för dessa aktiviteter skall vara rimlig, dvs 2-4h.
 • Båten får ej förtöjas närmast rampen.
 • Medlem äger rätt att låta bekant angöra bryggan, via boj, upp till ett (1) dygn.
 • Medlem skall tillse att grinden går i lås, efter användande eller uppställning.

Underhåll av klubbens anläggningar

 • Beslut om underhåll fattas av styrelsen eller årsmötet.
 • Utförande av underhåll skall i första hand utföras av medlemmar eller, av styrelsen beslutad, inköpt tjänst.
 • Underhåll utförs främst vid arbetsdagar, men även löpande, efter behov.
 • Styrelsen inte är en serviceorganisation, utan klubbens medlemmar förvaltar anläggningarna gemensamt. Det innebär att bryggchef äskar medel för underhåll av ”sin” brygga, samt utför erforderligt underhållsarbete, tillsammans med övriga bryggrannar.
 • Medlemmar erhåller utläggsersättning för utförda inköp, mot kvitto.