Ordningsregler för Eriksviks båtklubb

Allmänt

 • Ordningsreglerna är styrelsens dokument för att styra verksamheten vid klubben och är ett komplement till stadgarna.
 • Stadgar och ordningsregler kan läsas på klubbens hemsida och anslagstavla eller beställas genom kontakt med någon ur styrelsen.
 • Medlem är skyldig att följa miljöplan, ordningsregler och anvisningar från styrelse, hamn- och varvsansvariga.

Tilldelning av båt- och vinterplats:

 • För att erhålla brygg- och eller uppläggningsplats krävs att medlem kan uppvisa aktuellt försäkringsbevis med denne som försäkringstagare.
 • Ansökan om brygg- eller vinterplats ställs till styrelsen, enligt gällande rutin, vilka har att fördela dessa. Tilldelad plats, vilken avses inte utnyttjas, ska snarast meddelas styrelsen, för omfördelning i båtplatskö.
 • Tilldelad plats gäller endast, för till styrelsen, anmäld båt. Ny båt skall alltid anmälas till styrelsen, enligt gällande rutin, innan ny båt förtöjs.
 • Styrelsen äger rätt att omfördela båtplatser vid såväl brygga som slipområde. Inom båtklubbens ansvarsområde får förtöjning och uppställning av båtar endast göras på, av styrelsen, anvisad plats, efter godkännande och inom gällande tidsperioder.

Avgifter och platsfördelning

 • Med båtens längd och bredd som beräkningsgrund, beslutas avgiften för brygg- och vinterplats. Avgiften skall vara betald, senast vid fakturans förfallodatum. Efter passerat datum återgår platsen till styrelsens förfogande, för fördelning till näst på tur.
 • I händelse av upprepade påminnelser, äger styrelsen rätt att inte tilldela plats till aktuell medlem.
 • I syfte att säkra föreningens ekonomi, äger styrelsen rätt att upplåta plats till icke-medlem.
 • Avgifter för ”utomstående” erläggs senast 14 dagar efter erhållen plats och faktura.

Bryggor

 • Medlem äger rätt att förtöja sin båt efter att klubbens avgifter är betald, samt innehav av gällande försäkring.
 • Båten skall vara säkerhetsbesiktigade enligt SBU’s föreskrifter. Styrelsen äger rätt att be medlem visa upp utfört besiktningsprotokoll.
 • Förtöjning sker vid en eller två y-bommar. Vid förtöjning mot en (1) y-bom skall spring användas. Båten skall vara avfendrad mot minst den fria sidan.
 • Efter upptagning skall, icke fast monterad, förtöjningsmateriel bortforslas.
 • Båten skall hållas ren och städad
 • Stöldbegärligt gods bör under sommar- och vinterperioden ej förvaras synligt vid, på eller i båten och under vinterperioden bör exempelvis propellrar avlägsnas från drev och axlar om det är möjligt. Syftet är att inte exponera stöldbegärligt gods då området skall vara en säker hamn både sommar som vinter.
 • Elsystemet på bryggor/varv är dimensionerat för laddning av batterier och andra mindre strömförbrukare. Elektrisk kupévärmare eller motsvarande uppvärmningsanordning får ej anslutas. I övrigt gäller Elsäkerhetsverkets bestämmelser om apparatanslutningsdon för fritidsbåt:
  • Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk.
  • Anslutningskabel typ HO7RN-F (extra mångtrådig naturgummikabel) eller likvärdig, maximal längd 25 meter. Kabeln skall vara utan skarv och förgrening.
  • Övergångssladdar (adapter) från elstolpen till annan jordad stickpropp i standardutförande är vid behov tillåtet med en sladdlängd om max 0,5 meter.

Slipområdet

 • Medlem äger rätt att ställa upp sin båt för vinterförvaring, efter att klubbens avgifter är betald, samt innehav av gällande försäkring.
 • Båt och trailer skall vara försedd med ägandeinformation
 • Uppställning sker på anvisad plats och skall tidsmässigt ske i samråd med ansvarig i styrelsen.
 • [Lägg till allt som vi vill att medlemmen skall veta, förbereda och ha med sig till upptagningstillfället.]
 • Båt skall från 15 november vara försedd med fullgod täckning. Täckningens färg skall vara vit, grön eller transparent.
 • Medlems båt skall vara borta från slipområdet senast den 1 juni varje år. Efter beslut kan styrelsen medge dispens, exempelvis i väntan på närliggande reparation. Båtägare, vars båt eller trailer kvarligger på slipområdet, efter sista upptagningsdagen utan giltig dispens, debiteras dygnsavgift, motsvarande parkeringen på Boo Strandväg.
 • Medlemmars utrustning såsom ställningar, vaggor, övertäckningsmaterial får endast förvaras på anvisat område, efter 1 juni.
 • Användning av ramp för icke medlem – Medlem kan låta icke medlem nyttja klubbens ramp för sjösättning och upptag. Det sker mot en avgift på 300 SEK som betalas till EBK:s konto Plusgiro 70 05 31-7 eller
  Swish 1235 788 062. Ange ordet ”ramp” och namn på den som använt rampen.

Servicebrygga

 • Klubbens servicebrygga får användas av medlemmar, för lastning/lossning, service och reparation. Tiden för dessa aktiviteter skall vara rimlig, dvs 2-4h.
 • Båten får ej förtöjas närmast rampen.
 • Medlem äger rätt att låta bekant förankra upp till ett (1) dygn, på avsett boj.
 • Medlem skall tillse att grinden går i lås, vid passering.