INSTÄLLT – Föreningsstämma 2020, torsdag 19 mars

– – – INSTÄLLT – – –
Föreningsstämma 2020 Eriksviks båtklubb EBK

Tid: Torsdag 19 mars, kl 19.30

Plats: Kyrkans hus, Orminge centrum

Enligt Eriksviks båtklubbs (EBK) stadgar kallas härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
Kallelsen aviseras via e-post, på hemsidan eriksvik.se/ebk och på anslagstavlan vid varvet.

Dagordning
1. Val av ordförande till mötet
2. Val av mötessekreterare, två rösträknare tillika justeringsmän
3. Fråga om kallelse aviserats i behörig tid och form
4. Godkännande av föreslagen dagordning
5. Föredragande av protokoll från föreningsstämma 2019
6. Verksamhetsberättelse för år 2019
7. Kassaberättelse för år 2019 (Kassör)
8. Revisionsberättelse för år 2019 (Revisor)
9. Beslut om ansvarsfrihet avseende 2019 års förvaltning.
10. Beslut om årsavgifter och andra avgifter.
11. Beslut om kostnadsersättning till styrelsen och revisor.
12. Beslut om budget för 2020
13. Val av styrelse för verksamhetsåret 2020. (Valberedningen)
14. Val av styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant (Valberedningen)
15. Val av valberedning
16. Förslag på nya stadgar
17. Inkomna motioner och övriga frågor
18. Mötets avslutande

Skriftliga motioner mottages i skälig tid innan årsmötet till ebkstyrelse@eriksvik.se

Varmt välkomna
Styrelsen EBK