Kallelse EBK Årsmöte 2017

Eriksvik 2017-02-22

Enligt Ek. förening Eriksviks Båtklubb (EBK) stadgar kallas medlem till ordinarie årsmöte 2017. Kallelsen aviseras via E-post, EBK:s hemsida & på Anslagstavlor varvet/festplatsen

Tid & Lokal:
Onsdag 8/3 kl 19:00
Kyrkans Hus Orminge

EBK Stadgar P 6.
Vid årsmöte skall följande frågor förekomma:
1. Föredragande av protokoll från föregående årsmöte.
2. Föredragande av styrelsens årsberättelse.
3. Föredragande av revisorns berättelse.
4. Beslut angående ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
5. Beslut om årsavgifter och andra avgifter.
6. Bestämmande av arvode till styrelsen, revisorn och övriga funktionärer.
7. Fyllnadsval av styrelsen, val av styrelsesuppleanter, en revisor samt en
suppleant för denne med valperiod av ett år.
8. Val av kommittéer.

Skriftliga motioner mottages i skälig tid innan årsmötet till:
carl.hedelius@gmail.com

Välkommen
Styrelsen EBK